به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، نشست مشترک مسئول و کارشناسان بخش بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و مسئولین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور با موضوع استفاده بهینه از متابولیت های میکروجلبک در صنایع غذایی، دارویی و بررسی راه های تجاری سازی با حضور دکتر آزادی، معاون فناوری، دکتر ناخدا، مدیر گروه فیزیولوژی مولکولی، خانم دکتر شهبازی، مسئول تجاری سازی پژوهشگاه، دکتر غفاری، رئیس بخش بیوتکنولوژی موسسه، دکتر گلشن، مدیر گروه فرآورده های بیولوژیک بخش بیوتکنولوژی موسسه و دکتر صفری، رئیس بخش بیوتکنولوژی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در کرج برگزار گردید. ابتدا به منظور آشنایی بیشتر هر یک از شرکت کنندگان فعالیت های انجام گرفته در زمینه دستاوردهای بدست آمده را ارائه داده و نقاط ضعف و قوت تولید میکروجلبک و فرآورده های آن مورد بحث قرار گرفت سپس در خصوص فرصت های فراوان فعالیت در زمینه کشت میکرو جلبک در کشور و تولید متابولیت های آن و همچنین جلوگیری از موازی کاری دستگاه های مربوطه، مقرر گردید که درفت اولیه طرح مشترک تولید پایلوت فیکوسیانین توسط دکتر صفری و خانم دکتر شهبازی تهیه و تنظیم گردد تا در جلسه های آتی مورد ارزیابی قرار گیرد. در پایان از آزمایشگاه
های تخصصی و تجهیزات موجود در آن پژوهشگاه بازدید به عمل آمد و کارشناسان هر بخش در مورد پروژه های تحقیقاتی انجام شده و در حال انجام توضیحاتی را ارائه نمودند.
 
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code