به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، ماهیان لازم جهت ایجاد جمعیت پایه برای طرح ملی اصلاح نژاد ماهی قزل آلای رنگین کمان از مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی_ تنکابن به این مرکز انتقال یافتند. بچه ماهیان منتقل شده از طرح کلان SPF می باشند. علاوه بر بچه ماهیان فوق الذکر، تعداد 95 قطعه مولد ماده و 25 قطعه مولد نر هم جهت ایجاد این جمعیت به این مرکز منتقل شدند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code