پیرو تصمیم سازمان تحقیقات و آموزش ترویج کشاورزی مبنی برتشکیل ستاد تخصصی پیشگیری بر کاهش اثرات سیل، موسسه تحقیقات علوم  شیلاتی کشور، ستادی با همین عنوان متشکل از مسئولین و متخصصین مرتبط با حوزه مربوطه تشکیل داده و اولین جلسه این ستاد در تاریخ 8 اردیبهشت ماه تشکیل شد. همچنین نظرات، راهکارها و پیشنهادات تمامی پژوهشگران موسسه طی نامه رسمی از ستاد موسسه و مراکز پژوهشکده استعلام گردیده است 

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code