رسانه های ترویجی / تکثیر و پرورش آبزیان

 اثرات آلایندگی سموم کشاورزی (ارگانوکلره وارگانوفسفره) بعنوان تهدید جدی بر سلامت آبزیان
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - شنبه هجدهم اردیبهشت  1400 

اثرات آلایندگی سموم کشاورزی (ارگانوکلره وارگانوفسفره) بعنوان تهدید جدی بر سلامت آبزیان

اثرات آلایندگی سموم کشاورزی (ارگانوکلره وارگانوفسفره) بعنوان تهدید جدی بر سلامت آبزیان
نویسنده: مینا احمدی، فاطمه نوغانی، صغری کمالی         بازدید: 118 مرتبه
محاسبات کاربردی در آبزی پروری
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه بیست و ششم بهمن 1399 

محاسبات کاربردی در آبزی پروری

محاسبات کاربردی در آبزی پروری
نویسنده: عادل حسینجانی         بازدید: 235 مرتبه
1