عنوان طرح / پروژه: ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و ارتباط آنها با کلروفیل a در آب های ساحلی استان هرمزگان
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه: ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و ارتباط آنها با کلروفیل a در آب های ساحلی استان هرمزگان

شماره مصوب: 91110-12-75-2 واحد اجرا:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان محل اجرا: استان هرمزگان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری:غلامعلی اکبرزاده سال شروع: 91 سال خاتمه:94
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2694 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی اثرات ناشی ازاستقرارزیستگاه های مصنوعی برارگانیزم های دریایی ( آبهای ساحلی شهر  بندرعباس)
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه: بررسی اثرات ناشی ازاستقرارزیستگاه های مصنوعی برارگانیزم های دریایی ( آبهای ساحلی شهر بندرعباس)

شماره مصوب: 90127-12- 75-2 واحد اجرا:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان محل اجرا: استان هرمزگان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: سیامک بهزادی سال شروع: 1390/4/1 سال خاتمه:1392/10/1
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2761 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بکارگیری روشهای مختلف طبقه بندی و خوشه بندی داده ها برای تجزیه و تحلیل صید ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه: بکارگیری روشهای مختلف طبقه بندی و خوشه بندی داده ها برای تجزیه و تحلیل صید ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر

شماره مصوب: 92004 -9255-12-76-01 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: سواحل جنوبی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حسن فضلی سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1393
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2896 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: شناسایی بهترین مکان جهت بازسازی ذخایر مرجان  (Acropora spp.) در جزیره لارک
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه: شناسایی بهترین مکان جهت بازسازی ذخایر مرجان (Acropora spp.) در جزیره لارک

شماره مصوب: 91118-12-75-4 واحد اجرا:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان محل اجرا: استان هرمزگان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: سیامک بهزادی سال شروع: 1391/5/1سال خاتمه: 1392/12/29
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2718 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه : مطالعه ژنتیک جمعیت گونه شبه شوریده خلیج فارس و دریای عمان به روشهای مولکولی
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان پروژه : مطالعه ژنتیک جمعیت گونه شبه شوریده خلیج فارس و دریای عمان به روشهای مولکولی

شماره مصوب : 91147-12-12-14 واحد اجرا :بخش زیست فناوری آبزیان محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام مجری : سهراب رضوانی گیل کلائی سل شروع : 1391/10/1 سال خاتمه: بمدت 9 ماه
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2762 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌      بررسی و امکان سنجی آب های زیرزمینی  پایاب سد یامچی اردبیل جهت توسعه آبزی پروری
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی و امکان سنجی آب های زیرزمینی پایاب سد یامچی اردبیل جهت توسعه آبزی پروری

شماره مصوب یا کد پروژه : 91003-9159-12-73-14 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا : استان گیلان نام هماهنگ کننده / مجری : علیرضا ولی پور سال شروع : 1391 سال...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2747 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی شدت و شیوع آلودگی های انگلی در ماهیان تالاب انزلی
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی شدت و شیوع آلودگی های انگلی در ماهیان تالاب انزلی

شماره مصوب یا کد پروژه : 91130-12-73-4 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) نام مجری : جواد دقیق روحی سال شروع : 1391 ...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2739 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه: بررسی تاثیر عصاره های سیر (Allium sativum) و آویشن شیرازی  (Zataria multiflora) بر روی باکتری آئروموناس هیدروفیلا در بچه تاسماهی ایرانی (
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان پروژه: بررسی تاثیر عصاره های سیر (Allium sativum) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر روی باکتری آئروموناس هیدروفیلا در بچه تاسماهی ایرانی (

شماره مصوب: 89154-8913-12-86-14 واحد اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان نام مجری: مهدی معصوم زاده سال شروع: 1389 سال خاتمه: 1391
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2821 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه برخی از عوامل خطر و ارزیابی تاثیر آنها در بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهیان سردآبی در استان فارس
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه برخی از عوامل خطر و ارزیابی تاثیر آنها در بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهیان سردآبی در استان فارس

شماره مصوب : 90007-9001-12-1252-13 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران محل اجرا :استان فارس نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : ابوالفضل سپهداری/ایرج نامداری و حسن نظام ابادی سال شروع : 1390 ...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2681 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: پایش تغییرات ترکیب گونه ای در اطراف زیستگاه‌های مصنوعی احداث شده در سواحل استان خوزستان(91-1390)
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه: پایش تغییرات ترکیب گونه ای در اطراف زیستگاه‌های مصنوعی احداث شده در سواحل استان خوزستان(91-1390)

شماره مصوب: 89136-12-74-4 واحد اجرا:پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: استان خوزستان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: سیمین دهقان مدیسه سال شروع: 1/10/1389 سال خاتمه:1391
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2765 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی وضعیت بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی کشور (استانهای گیلان – مازندران – گلستان - خوزستان)
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی وضعیت بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی کشور (استانهای گیلان – مازندران – گلستان - خوزستان)

شماره مصوب : 84004-0000-05-200000-100-0 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : استان های گیلان، مازندران ، گلستان و خوزستان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : عیسی شریف پور سال شروع : 83 ...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2779 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه اپیدمیولوژیک باکتری  ((Yersinia ruckeriعامل بیماری دهان قرمز روده ای Enteric Redmouth Disease (ERM ) و تعیین ارتباط عوامل
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه اپیدمیولوژیک باکتری ((Yersinia ruckeriعامل بیماری دهان قرمز روده ای Enteric Redmouth Disease (ERM ) و تعیین ارتباط عوامل

شماره مصوب : 91105-12-12-2 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : استان آذربایجان غربی نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : سید جلیل ذریه زهرا سال شروع : 91 سال خاتمه : 93
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 3531 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: :بررسی خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و زیستی رودخانه های تجن و سرخرود در زمان رها سازی ماهی سفید انگشت قد
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه: :بررسی خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و زیستی رودخانه های تجن و سرخرود در زمان رها سازی ماهی سفید انگشت قد

شماره مصوب: 89135-12-76-4 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: محمود قانعی تهرانی سال شروع: 89/9/1 سال خاتمه: 91/11/30
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2754 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه :‌بررسی تاثیر تراکم در رشد و ماندگاری بچه ماهی سفید
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان پروژه :‌بررسی تاثیر تراکم در رشد و ماندگاری بچه ماهی سفید

شماره مصوب یا کد پروژه :91162-12-73-4 واحد اجرا :پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا :استان گیلان نام هماهنگ کننده / مجری :علیرضا ولی پور سال شروع :91/3/1خاتمه : 93/2/28
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2673 مرتبه | 0 نظر