برآورد میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده
رای به این مطلب شنبه 11 آذر 1402

برآورد میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده

کد مصوب: 940054-024-12-12-0؛ محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور (مجری استانی: بیژنگ آژنگ)– پژوهشکده میگوی کشور (مجری استانی: علی مبرزی) – پژوهشکده تحقیقات آبزی‌پروری جنوب کشور (مجری استانی: هوشنگ انصاری)؛ مجری مسئول: تورج ولی نسب
بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان | بازدید: 142 مرتبه | 0 نظر
شناسایی شبکه غذایی ماهیان پلاژیک کوچک  در آبهای ایرانی دریای خزر
رای به این مطلب شنبه 11 آذر 1402

شناسایی شبکه غذایی ماهیان پلاژیک کوچک در آبهای ایرانی دریای خزر

کد مصوب: 92152-12-12-0؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر (مجری استانی: فرهاد کیمرام)– پژوهشکده آبزی¬پروری آبهای داخلی (مجری استانی: فرخ پرافکنده حقیقی)؛ مجری مسئول: آرزو وهاب نژاد
بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان | بازدید: 137 مرتبه | 0 نظر
شناسایی و آمایش زیستگاهها و ایستگاه و مراکز ذخایر ژنتیکی آبهای داخلی کشور و طبقه بندی استاندارد آنها (بوم سازگان های آب شیرین)
رای به این مطلب دوشنبه 6 آذر 1402

شناسایی و آمایش زیستگاهها و ایستگاه و مراکز ذخایر ژنتیکی آبهای داخلی کشور و طبقه بندی استاندارد آنها (بوم سازگان های آب شیرین)

کد مصوب: 950831-95028-9501-049-12-12-1248، محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مجری: مهناز ربانیها
زیست فناوری و فرآوری آبزیان | بازدید: 144 مرتبه | 0 نظر
شناسایی و آمایش زیستگاهها و ایستگاه و مراکز ژنتیکی استانهای شمال کشور و طبقه بندی استاندارد آنها (بوم سازگان های آب شیرین، ساحلی و دریایی ایران)
رای به این مطلب دوشنبه 6 آذر 1402

شناسایی و آمایش زیستگاهها و ایستگاه و مراکز ژنتیکی استانهای شمال کشور و طبقه بندی استاندارد آنها (بوم سازگان های آب شیرین، ساحلی و دریایی ایران)

کد مصوب: 950830-95028-9501-048-12-12-148، محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مجری: مهناز ربانیها
زیست فناوری و فرآوری آبزیان | بازدید: 139 مرتبه | 0 نظر
بررسی خواص بیولوژیک (ضدمیکروبی و سیتوتوکسیک) فرکشن حاوی ترپنوئید های استخراج شده از خیار دریایی گونه Stichopus hermanni موجود در خلیج فارس
رای به این مطلب دوشنبه 6 آذر 1402

بررسی خواص بیولوژیک (ضدمیکروبی و سیتوتوکسیک) فرکشن حاوی ترپنوئید های استخراج شده از خیار دریایی گونه Stichopus hermanni موجود در خلیج فارس

کد مصوب: 94133-12-75-4؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان؛ مجری: ملیکا ناظمی
زیست فناوری و فرآوری آبزیان | بازدید: 142 مرتبه | 0 نظر
استخراج، شناسائی و بررسی خواص بیولوژیک (ضدباکتری، ضدقارچ و سیتوتوکسیک) ترپنوئیدهای اسفنج Dysidea spp.  موجود در جزیره هنگام (فاز1)
رای به این مطلب دوشنبه 6 آذر 1402

استخراج، شناسائی و بررسی خواص بیولوژیک (ضدباکتری، ضدقارچ و سیتوتوکسیک) ترپنوئیدهای اسفنج Dysidea spp. موجود در جزیره هنگام (فاز1)

کد مصوب: 950627-023-12-75-4؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان؛ مجری: ملیکا ناظمی
زیست فناوری و فرآوری آبزیان | بازدید: 143 مرتبه | 0 نظر
بررسي فراواني باكتري‌هاي هاي هتروتروف و خانواده ويبريوناسه در آب ورودی و خروجی سیستم خنک کننده نيروگاه هسته‌اي بوشهر و ارتباط آن با برخي پارامترهاي في
رای به این مطلب دوشنبه 6 آذر 1402

بررسي فراواني باكتري‌هاي هاي هتروتروف و خانواده ويبريوناسه در آب ورودی و خروجی سیستم خنک کننده نيروگاه هسته‌اي بوشهر و ارتباط آن با برخي پارامترهاي في

کد مصوب: ۹۵۱۰۳۹-۹۵۵۴-۰۹۱-۱۲-۸۰-۱۲۴؛ محل اجرا: پژوهشكده ميگوي کشور؛ مجری: مریم ميربخش
زیست فناوری و فرآوری آبزیان | بازدید: 134 مرتبه | 0 نظر