بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی آب در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهیدار کردن)در حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران-کلارآباد)
رای به این مطلب دوشنبه 6 آذر 1402

بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی آب در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهیدار کردن)در حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران-کلارآباد)

کد مصوب: 92005-9257-12-76-14؛ محل اجرا: پژوهشكده اکولوژی دریای خزر؛ مجری: عبداله نصراله تبار
اکولوژی منابع آبی | بازدید: 6 مرتبه | 0 نظر
اثر سطوح مختلف عصاره ترکیبی ماکروجلبک‌ها بر رشد، ترکیب لاشه، ترکیب اسیدهای چرب، استرس اکسیداتیو و بقاء میگوی پاسفید غربی (Litopeneus vannamei)
رای به این مطلب یک شنبه 5 آذر 1402

اثر سطوح مختلف عصاره ترکیبی ماکروجلبک‌ها بر رشد، ترکیب لاشه، ترکیب اسیدهای چرب، استرس اکسیداتیو و بقاء میگوی پاسفید غربی (Litopeneus vannamei)

کد مصوب: 001115-084-1251-78-3؛ محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور (مجری: پریا اکبری)؛ مجری مسئول: اشکان اژدری
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 182 مرتبه | 0 نظر