بررسی اثر عصاره بافت تخمدان  ماهی ماده  به عنوان فرومون بر استروئیدهای جنسی و شاخص‌های اسپرم در جنس نر ماهی صبیتی (Sparidentex hasta)
رای به این مطلب یک شنبه 16 مهر 1402

بررسی اثر عصاره بافت تخمدان ماهی ماده به عنوان فرومون بر استروئیدهای جنسی و شاخص‌های اسپرم در جنس نر ماهی صبیتی (Sparidentex hasta)

کد مصوب طرح : 9۸۰401-005-12-12-۲۵؛ محل اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور؛ مجری: همایون حسین زاده صحافی
زیست فناوری و فرآوری آبزیان | بازدید: 287 مرتبه | 0 نظر
شناسایی مسيرهای مولکولی، طبقه بندی و آناليز بيوانفورماتيک خانواده ژنی هورمون آزادکننده گنادوتروپين (GnRH) در ماهی قزل آلای رنگين کمان
رای به این مطلب یک شنبه 16 مهر 1402

شناسایی مسيرهای مولکولی، طبقه بندی و آناليز بيوانفورماتيک خانواده ژنی هورمون آزادکننده گنادوتروپين (GnRH) در ماهی قزل آلای رنگين کمان

کد مصوب: 991265-99049-054-12-12-124؛ محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور؛ مجری: مهدی گلشن
زیست فناوری و فرآوری آبزیان | بازدید: 234 مرتبه | 0 نظر
بررسی تنوع ژنتیکی مولدین ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) مرکز بازسازی ذخایر کلاردشت به منظور تهیه شناسنامه ژنتیکی و ایجاد بانک ژن زنده مولد
رای به این مطلب یک شنبه 16 مهر 1402

بررسی تنوع ژنتیکی مولدین ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) مرکز بازسازی ذخایر کلاردشت به منظور تهیه شناسنامه ژنتیکی و ایجاد بانک ژن زنده مولد

کد مصوب: 95120-12-12-4؛ محل اجرا: مركز تحقیقات ماهیان سردآبی؛ مجری: سلطنت نجار لشگری
زیست فناوری و فرآوری آبزیان | بازدید: 226 مرتبه | 0 نظر
بررسی اثر ویتامین E بر شاخص‌های فساد زی‌توده آرتمیا اورمیانا طی نگهداری در شرایط انجماد (18- درجه سانتی‌گراد)
رای به این مطلب یک شنبه 16 مهر 1402

بررسی اثر ویتامین E بر شاخص‌های فساد زی‌توده آرتمیا اورمیانا طی نگهداری در شرایط انجماد (18- درجه سانتی‌گراد)

کد مصوب: 991349-066- 12-13-24؛ محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور (مجری: رضا نهاوندی)، مرکز تحقیقات آرتمیای کشور (مجری: علی نکوئی فرد)
زیست فناوری و فرآوری آبزیان | بازدید: 221 مرتبه | 0 نظر
تهيه و بررسی اثر بخشی واکسن‌های مونووالان ویبریو آلجینوليتيکوس، دی والان ویبریو آلجینو ليتيکوس+ استرپتوکوکوس و پلی والان ویبریو - استرپتوکوکوس اینیایی
رای به این مطلب یک شنبه 16 مهر 1402

تهيه و بررسی اثر بخشی واکسن‌های مونووالان ویبریو آلجینوليتيکوس، دی والان ویبریو آلجینو ليتيکوس+ استرپتوکوکوس و پلی والان ویبریو - استرپتوکوکوس اینیایی

کد مصوب: 981164-029-12-74-24؛ محل اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور؛ مجری: مینا آهنگرزاده
بهداشت و بیماریهای آبزیان | بازدید: 240 مرتبه | 0 نظر
12345