عنوان طرح /پروژه : تولید جمعیت تمام ماده قزل آلا رنگین کمان به روش ماده سازی غیر مستقیم
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح /پروژه : تولید جمعیت تمام ماده قزل آلا رنگین کمان به روش ماده سازی غیر مستقیم

شماره مصوب : 89011-12-12-2 واحد اجرا : مرکز تحقیقات اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج محل اجرا: استان کهگیلویه و بویر احمد نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : طیبه باشتی سال شروع : 1389 سال خاتمه:1393 عنوان دستاورد: تولید...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2734 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: :  پایش و تکثیر شانه‌دار مهاجم Mnemiopsis leidyi حوزه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: : پایش و تکثیر شانه‌دار مهاجم Mnemiopsis leidyi حوزه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 9151-12-76-12 واحد اجرا: محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: ابوالقاسم روحی سال شروع: 91/6/1 سال خاتمه: 94/12/30
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1631 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی ساختار جمعیت فیتوپلانکتون دراستخرهای پرورش میگو وانامی با آب لب شور دریای خزر
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی ساختار جمعیت فیتوپلانکتون دراستخرهای پرورش میگو وانامی با آب لب شور دریای خزر

شماره مصوب پروژه : 92004-9253-12-76-14 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: علی گنجیان خناری سال خاتمه : 29/3/94 92/10/1 سال شروع سال خاتمه : 94/3/29
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1817 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: پایش مواد مغذی رسوبات در محدوه استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهیدار کردن) واقع در حوزه جنوبی دریای خزر(سواحل مازندران-کلارآبا
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: پایش مواد مغذی رسوبات در محدوه استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهیدار کردن) واقع در حوزه جنوبی دریای خزر(سواحل مازندران-کلارآبا

شماره مصوب: 92001-9257-12-76-14 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حسن نصراله زاده ساروی سال شروع: 92/11/1 سال خاتمه: 94/12/28
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1713 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح /پروژه : مقایسه شاخص های رشدماهی فیتوفاگ وبیگ هدوارداتی ازکشورچین باماهی فیتوفاگ وبیگهداستان خوزستان - اهواز
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح /پروژه : مقایسه شاخص های رشدماهی فیتوفاگ وبیگ هدوارداتی ازکشورچین باماهی فیتوفاگ وبیگهداستان خوزستان - اهواز

شماره مصوب : 4-12-12- واحد اجرا : مؤسسه تحقیقات شیلات ایران محل اجرا: موسسه تخقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : همایون حسین زاده صحافی سل شروع : 1394 سال خاتمه: 1395
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1890 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : تهیه و نگهداری ذخیره‌های مختلف پیش مولد از استان‌های مختلف کشور (F0)
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه : تهیه و نگهداری ذخیره‌های مختلف پیش مولد از استان‌های مختلف کشور (F0)

شماره مصوب : 9101 K -91001-9101-12 واحد اجرا : مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی محل اجرا : پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد خلیل پذیر سال شروع : 91/12/1سال خاتمه : 93/6/1
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1676 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی و تعیین شاخصهای موثر در انتخاب مولدهای اصلح
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی و تعیین شاخصهای موثر در انتخاب مولدهای اصلح

شماره مصوب: 93002-9352-12-80-14 واحد اجرا: مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی محل اجرا: پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: محمد خلیل پذیر سال شروع: 93/1/1سال خاتمه: 95/6/1
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1723 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: برآورد میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح/ پروژه: برآورد میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده

شماره مصوب : 91141-12-12-0 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: آبهای خلیج فارس و دریای عمان نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: تورج ولی نسب سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1394
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1724 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی پویایی جمعیت پلانکتونها (فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون) در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهی دار کردن) واقع در حوزه
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی پویایی جمعیت پلانکتونها (فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون) در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهی دار کردن) واقع در حوزه

شماره مصوب: ‌ 92003-9257-12-76-14 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بخش بوم شناسی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: محمد علی افرائی بندپی سال شروع: 92/11/1 سال خاتمه: 94/12/27
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1745 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: بررسی شاخص های کیفی اسپرم ماهی قزل آلا و اثر جیره های مختلف غذایی بر بهبود کیفیت آن
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح/ پروژه: بررسی شاخص های کیفی اسپرم ماهی قزل آلا و اثر جیره های مختلف غذایی بر بهبود کیفیت آن

واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی یاسوج مجری: علیرضا قائدی نام و نام خانوادگی همکاران: عباس متین فر، حسین عبدالحی، عین ا... گرجی پور، اسماعیل کاظمی، منصور شریفیان، حبیب ا... گندمکار، ابوالحسن...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1716 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه : شناسایی مولکولی عوامل بیماریزای ویروسی در میگوی عاری از بیماری خاص.
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان پروژه : شناسایی مولکولی عوامل بیماریزای ویروسی در میگوی عاری از بیماری خاص.

شماره مصوب : 9101 k-91003-9106-12-80-14 واحد اجرا :بخش بهداشت و بیماری های پژوهشکده میگوی کشور- موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. محل اجرا: پژوهشکده...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1738 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح :‌ ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی میگوهای پرورشی ایران
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح :‌ ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی میگوهای پرورشی ایران

شماره مصوب : 9101 -K91003-9106-12-80-14 واحد اجرا : پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا : استان بوشهر- پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : وحید یگانه سال شروع : اسفند 1391 سال خاتمه : شهریور 1394
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1683 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح :‌ ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی میگوهای پرورشی و پاتوژن های بومی آن در ایران
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح :‌ ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی میگوهای پرورشی و پاتوژن های بومی آن در ایران

شماره مصوب : 9101k-91001-9106-12-80-14 واحد اجرا : پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا : استان بوشهر- پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : مریم میربخش سال شروع : اسفند 1391 سال خاتمه : شهریور 1394
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1658 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی لیمنولوژیکی دریاچه سد بوکان
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی لیمنولوژیکی دریاچه سد بوکان

شماره مصوب یا کد پروژه : 92123-12-79-4 واحد اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا : دریاچه سد شهید کاظمی بوکان نام مجری : علی محسن پور آذری سال شروع :1392 خاتمه : 1394
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1767 مرتبه | 0 نظر