عنوان طرح / پروژه: :  بررسی تراکم و دینامیک جمعیت زوپلانکتون در حوزه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه: : بررسی تراکم و دینامیک جمعیت زوپلانکتون در حوزه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 91001-9151-12-76-12 واحد اجرا: محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری:مژگان روشن طبری سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1394
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1226 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی مقایسه‌ای پرورش میگوی وانامی با آب لب شور دریای خزر وآب شور خلیج فارس
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی مقایسه‌ای پرورش میگوی وانامی با آب لب شور دریای خزر وآب شور خلیج فارس

شماره مصوب: 92001-9253-12-76-14 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: سواحل جنوبی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: رضا پورغلام سال شروع: 92/10/1 سال خاتمه: 94/3/29
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1328 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی امکان دستیابی به واکسن (زنده) نوترکیب علیه استرپتوکوکوزیس برای ایمن کردن قزل‌آلای رنگین کمان (فازیک)
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی امکان دستیابی به واکسن (زنده) نوترکیب علیه استرپتوکوکوزیس برای ایمن کردن قزل‌آلای رنگین کمان (فازیک)

شماره مصوب پروژه / طرح : 85024-000-03-2000000-019-2 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و دانشگاه شهید بهشتی نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: رضا پورغلام سال شروع: 88/12/1 سال خاتمه: 92/12/27
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1254 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح: بررسی ذخایر کفال ماهیان درآبهای ایرانی دریای خزر
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح: بررسی ذخایر کفال ماهیان درآبهای ایرانی دریای خزر

شماره مصوب : 91116 – 12 – 73 - 0 واحد اجرا: بیولوژی و مدیریت ذخایر محل اجرا: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: اکبر پورغلامی مقدم سال شروع: 1391/7/1 سال خاتمه: 1393/1/2
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1219 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی فاکتورهای ایمنی میگوها ی مواجهه داده شده با واکسن در مقایسه با میگوهای غیر واکسینه و میگوهای مواجهه شده با ویروس لکه سفید
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی فاکتورهای ایمنی میگوها ی مواجهه داده شده با واکسن در مقایسه با میگوهای غیر واکسینه و میگوهای مواجهه شده با ویروس لکه سفید

شماره مصوب : 94004-9451-12-74-14 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری جنوب- خوزستان محل اجرا : خوزستان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : شاپور کاکولکی سال شروع : 1394/1/1 سال خاتمه : 1395/5/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1213 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه وضعیت رشد و ساختار سنی ماهی آزاد در سواحل ایرانی دریای خزر
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه وضعیت رشد و ساختار سنی ماهی آزاد در سواحل ایرانی دریای خزر

شماره مصوب : 92111-12-12-4 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : مرکز تحقیقات ماهیان سردابی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد صیاد بورانی سال شروع: 1392 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1217 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: ارزیابی ذخایر ماهی کپور وکلمه در آب های ایرانی جنوب دریای خزر
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه: ارزیابی ذخایر ماهی کپور وکلمه در آب های ایرانی جنوب دریای خزر

شماره مصوب: 92002-9255-12-77-0 واحد اجرا: مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی محل اجرا: سواحل جنوبی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: علامعلی بندانی سال شروع: 1393 سال خاتمه: 1394
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1252 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح: پویایی جمعیت ماهیان استخوانی در آبهای ایرانی دریای خزر
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح: پویایی جمعیت ماهیان استخوانی در آبهای ایرانی دریای خزر

شماره مصوب: 9255-12-76-01 واحد اجرا: بیولوژی و مدیریت ذخایر محل اجرا: پژوهشکده اکولوزی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حسن فضلی سال شروع: 92/7/1 سال خاتمه: 94/8/30
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1217 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ تعیین خط شناسه مولکولی جلبک    Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing 1846   دریاچه سد ارس با استفاده از ژن ITS-2
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ تعیین خط شناسه مولکولی جلبک Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing 1846 دریاچه سد ارس با استفاده از ژن ITS-2

شماره مصوب یا کد پروژه : 93116-12-79-4 واحد اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور- سد ارس نام مجری :فریدون محبی سال شروع :1393 خاتمه : 94/8/28
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1317 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعات زیست محیطی و اکولوژیک البرز شمالی با هدف توسعه منابع شیلاتی
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعات زیست محیطی و اکولوژیک البرز شمالی با هدف توسعه منابع شیلاتی

شماره مصوب : 8915-891-12-12-814 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : منطقه البرز شمالی در محدوده استانهای گیلان، مازندران، گلستان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : فریدون عوفی
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1270 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ پایش ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ پایش ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه

شماره مصوب : 90021-12-78-2 واحد اجرا : بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر محل اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمود حافظیه سال شروع : 1380 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1203 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ برآورد ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ برآورد ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه

شماره مصوب : 02-0710302000-79 واحد اجرا : بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر محل اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمود حافظیه سال شروع : 1379 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1176 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: انتخاب مکان مناسب جهت استقرار قفس با استفاده از فاکتورهای زیستی و غیرزیستی درمنطقه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه: انتخاب مکان مناسب جهت استقرار قفس با استفاده از فاکتورهای زیستی و غیرزیستی درمنطقه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 92003ـ9256ـ12ـ76ـ14 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: آب‌های ساحلی استان‌های گیلان، مازندران و گلستان نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: غلامرضا دریانبرد سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1394
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1261 مرتبه | 0 نظر