بررسي آماري و زیست‌شناسی ماهيان خاوياري در حوزه جنوبي درياي خزر  (آبهاي ايراني) در سالهاي 1395 الي1397
رای به این مطلب دوشنبه 13 شهریور 1402

بررسي آماري و زیست‌شناسی ماهيان خاوياري در حوزه جنوبي درياي خزر (آبهاي ايراني) در سالهاي 1395 الي1397

کد مصوب: 960051-001-12-32-2، مجری مسئول: محمدرضا بهروز خوش قلب، مجریان استانی: محمدرضا بهروز خوش‌ قلب )پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی(، شهرام عبدالملکی )پژوهشکده اکولوژی دریای خزر(، محمود توکلی)مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی(
بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان-1402 | بازدید: 456 مرتبه | 0 نظر