برآورد میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده
رای به این مطلب پنج شنبه 26 بهمن 1402

برآورد میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده

کد مصوب: 96069-087-12-12-01؛ محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان - پژوهشکده میگوی کشور- پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور- مرکز تحقیقاتی شیلاتی آبهای دور؛ مجری مسئول: تورج ولی نسب
بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان-1402 | بازدید: 748 مرتبه | 0 نظر
بررسی فاکتورهای رشد و بازماندگی میگوهای حاصل از مولدین SPF وارداتی و مولدین داخلی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) با پرورش در مخازن پرورشی در ا
رای به این مطلب پنج شنبه 26 بهمن 1402

بررسی فاکتورهای رشد و بازماندگی میگوهای حاصل از مولدین SPF وارداتی و مولدین داخلی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) با پرورش در مخازن پرورشی در ا

کد مصوب: 000919-067-12-75-24؛ محل اجرا: پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان ؛ مجری: مریم معزی
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 792 مرتبه | 0 نظر
بررسی امکان عادت‌‌دهی مولدین طبیعی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون‌‌برون (Acipenser stellatus) به تغذیه در شرایط پرورشی به منظور تخم‌‌گیری
رای به این مطلب پنج شنبه 26 بهمن 1402

بررسی امکان عادت‌‌دهی مولدین طبیعی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون‌‌برون (Acipenser stellatus) به تغذیه در شرایط پرورشی به منظور تخم‌‌گیری

کد مصوب: 970379 – 005 – 12 – 32 – 2؛ محل اجرا: انستیتو تحقيقات بين‌‌المللي ماهیان خاویاری؛ مجری: ایوب یوسفی جوردهی
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 548 مرتبه | 0 نظر
تاثير ترکيب القاء‌کننده نوپال بر استرس‌هاي زيست‌محيطي شوري، دما، سم ديازينون و آلودگي‌هاي نفتي بنزوآلفاپايرن با تعيين ميزان بيان ژن HSP و شاخص‌های ايم
رای به این مطلب دوشنبه 23 بهمن 1402

تاثير ترکيب القاء‌کننده نوپال بر استرس‌هاي زيست‌محيطي شوري، دما، سم ديازينون و آلودگي‌هاي نفتي بنزوآلفاپايرن با تعيين ميزان بيان ژن HSP و شاخص‌های ايم

کد مصوب: 970456-2-1251-32-3، محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری (مجری: تورج سهرابی لنگرودی)- پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر (دانشگاه گیلان) (مجری: بهروز حیدری)، مجری مسئول: تورج سهرابی لنگرودی
زیست فناوری و فرآوری آبزیان-1402 | بازدید: 588 مرتبه | 0 نظر
ارزیابی تأثیر ترکیب عصاره آبی الکلی دو گياه مرزنگوش  (Origanum vulgare)  و صبرزرد  (Aloe vera) به عنوان محرک ایمنی و بهبود دهنده رشد ماهي قزل آلای رنگ
رای به این مطلب دوشنبه 2 بهمن 1402

ارزیابی تأثیر ترکیب عصاره آبی الکلی دو گياه مرزنگوش (Origanum vulgare) و صبرزرد (Aloe vera) به عنوان محرک ایمنی و بهبود دهنده رشد ماهي قزل آلای رنگ

کد مصوب: 990506-007-12-95-2؛ محل اجرا: مركز تحقیقات ماهیان سردآبی؛ مجری: مسعود حقیقی
بهداشت و بیماریهای آبزیان-1402 | بازدید: 483 مرتبه | 0 نظر
بررسي پارامترهاي غير زيستي و آلاينده‌ها (فلزات سنگين، هيدروکربورهاي نفتي حلقوي و سموم کشاورزي) در منطقه جنوبي درياي خزر – محدوده استان گيلان
رای به این مطلب دوشنبه 2 بهمن 1402

بررسي پارامترهاي غير زيستي و آلاينده‌ها (فلزات سنگين، هيدروکربورهاي نفتي حلقوي و سموم کشاورزي) در منطقه جنوبي درياي خزر – محدوده استان گيلان

کد مصوب: 991125-046-12-73-24؛ محل اجرا: پژوهشکده آبزی‌پروری آبهای داخلی؛ مجری: هادی بابائی سیاه گل
اکولوژی منابع آبی-1402 | بازدید: 515 مرتبه | 0 نظر