ارزيابي و اولويت ‌بندي ذخایر ژنتيکي ميگوها و ساير سخت ‌پوستان داراي قابليت آبزي ‌پروري کشور از جنبه ‌هاي حفاظت و بهره ‌برداري
رای به این مطلب سه شنبه 23 آبان 1402

ارزيابي و اولويت ‌بندي ذخایر ژنتيکي ميگوها و ساير سخت ‌پوستان داراي قابليت آبزي ‌پروري کشور از جنبه ‌هاي حفاظت و بهره ‌برداري

کد مصوب: 950992-95036-9501-075-12-74-1248؛ محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور؛ مجری: الهام جرفی
زیست فناوری و فرآوری آبزیان-1402 | بازدید: 1317 مرتبه | 0 نظر
بررسي شاخص ‌های خونی، اسمزی و ایمنی بچه ماهیان ازون برون و تاسماهی ایرانی در شوری ‌های مختلف و مناسب‌ ترین سن و وزن رهاسازی در آب دریای خزر
رای به این مطلب سه شنبه 23 آبان 1402

بررسي شاخص ‌های خونی، اسمزی و ایمنی بچه ماهیان ازون برون و تاسماهی ایرانی در شوری ‌های مختلف و مناسب‌ ترین سن و وزن رهاسازی در آب دریای خزر

کد مصوب: 980153-98004-008-12-32-12؛ محل اجرا: انستیتو تحقيقات بین المللی ماهیان خاویاری؛ مجری: ذبیح اله پژند
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 1340 مرتبه | 0 نظر
ارزيابي تاثير عصاره هيدروالکلي (آزاد و ريزپوشاني شده) برگ گياه آقطي (Sambucus ebulus) بر شاخص  ‌هاي رشد، ايمني و مقاومت قزل آلاي رنگين کمان در مواجهه
رای به این مطلب سه شنبه 23 آبان 1402

ارزيابي تاثير عصاره هيدروالکلي (آزاد و ريزپوشاني شده) برگ گياه آقطي (Sambucus ebulus) بر شاخص ‌هاي رشد، ايمني و مقاومت قزل آلاي رنگين کمان در مواجهه

کد مصوب: 001292-101-12-76-2 ؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، مجری: مریم قیاسی
بهداشت و بیماریهای آبزیان-1402 | بازدید: 1089 مرتبه | 0 نظر
اثر تغييرات زماني و مکاني هيدروکربنهاي نفتي کل رسوبات بر توده زنده ماهيان کفزي اقتصادي در آبهاي خليج فارس و درياي عمان
رای به این مطلب سه شنبه 23 آبان 1402

اثر تغييرات زماني و مکاني هيدروکربنهاي نفتي کل رسوبات بر توده زنده ماهيان کفزي اقتصادي در آبهاي خليج فارس و درياي عمان

کد مصوب: 961664 -96071-9602-098-12-75-128؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان؛ مجری: سیده لیلی محبی نوذر
اکولوژی منابع آبی-1402 | بازدید: 1082 مرتبه | 0 نظر
ارزيابي تاثير عصاره هيدروالکلي(آزاد و ريزپوشاني شده) برگ گياه آقطي (Sambucus ebulus) بر شاخص ‌هاي رشد، ايمني و مقاومت قزل آلاي رنگين کمان در مواجهه با
رای به این مطلب سه شنبه 16 آبان 1402

ارزيابي تاثير عصاره هيدروالکلي(آزاد و ريزپوشاني شده) برگ گياه آقطي (Sambucus ebulus) بر شاخص ‌هاي رشد، ايمني و مقاومت قزل آلاي رنگين کمان در مواجهه با

کد مصوب: 001292-101-12-76-2 ؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، مجری: مریم قیاسی
بهداشت و بیماریهای آبزیان-1402 | بازدید: 1199 مرتبه | 0 نظر
اثر تغييرات و روابط پارامترهاي غير زيستي اکولوژيک بر توده زنده ماهيان کفزي اقتصادي در آبهاي ايراني خليج فارس و درياي عمان
رای به این مطلب سه شنبه 16 آبان 1402

اثر تغييرات و روابط پارامترهاي غير زيستي اکولوژيک بر توده زنده ماهيان کفزي اقتصادي در آبهاي ايراني خليج فارس و درياي عمان

کد مصوب: 96071-9602-089-12-75-018، محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، مجری مسئول: محمد صدیق مرتضوی
اکولوژی منابع آبی-1402 | بازدید: 1067 مرتبه | 0 نظر
بررسي اثرات عصاره گیاهان دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea) و سیر (Allium sativum)  بر عملكرد رشد و تقويت سيستم ايمني فیل¬ماهی  (Huso huso)
رای به این مطلب سه شنبه 9 آبان 1402

بررسي اثرات عصاره گیاهان دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea) و سیر (Allium sativum) بر عملكرد رشد و تقويت سيستم ايمني فیل¬ماهی (Huso huso)

کد مصوب: 980071-005-۱۲-32-2؛ محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری؛ مجری: سهیل بازاری مقدم
بهداشت و بیماریهای آبزیان-1402 | بازدید: 1209 مرتبه | 0 نظر