بررسی اثرات نمک و پروبیوتیک تک سل (Takcell®; Bacillus subtilis) در جیره غذایی بر بقاء بچه ماهی نورس کپور (Cyprinus carpio) در برابر تنش ناگهانی شوری
رای به این مطلب چهارشنبه 3 آبان 1402

بررسی اثرات نمک و پروبیوتیک تک سل (Takcell®; Bacillus subtilis) در جیره غذایی بر بقاء بچه ماهی نورس کپور (Cyprinus carpio) در برابر تنش ناگهانی شوری

کد مصوب: 010284-007-1251-77-3؛ محل اجرا: مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی؛ مجری مسئول: سید مرتضی حسینی
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 1170 مرتبه | 0 نظر
جايگزيني عصاره آويشن شيرازي (Zataria multiflora) و نانوذرات نقره به جاي آنتي بيوتيك انتخابي در درمان آئرومونازيس (Aeromonasis) در بچه تاسماهي ازون برو
رای به این مطلب چهارشنبه 3 آبان 1402

جايگزيني عصاره آويشن شيرازي (Zataria multiflora) و نانوذرات نقره به جاي آنتي بيوتيك انتخابي در درمان آئرومونازيس (Aeromonasis) در بچه تاسماهي ازون برو

کد مصوب: 991147-010-۱۲-32-2؛ محل اجرا: انستيتو تحقيقات بين‏المللي ماهيان خاوياري؛ مجری: مهدی معصوم زاده
بهداشت و بیماریهای آبزیان-1402 | بازدید: 1150 مرتبه | 0 نظر
مطالعه اکولوژي زيسـتگاه هاي شاه ميگو صخره اي Panulirus homarus (Linnaeus, 1758) در سواحل استان سيستان و بلوچستان به منظور اسـتقرار سازه هاي زيسـتگاه م
رای به این مطلب چهارشنبه 3 آبان 1402

مطالعه اکولوژي زيسـتگاه هاي شاه ميگو صخره اي Panulirus homarus (Linnaeus, 1758) در سواحل استان سيستان و بلوچستان به منظور اسـتقرار سازه هاي زيسـتگاه م

کد مصوب: 000652-046-12-78-2؛ محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور؛ مجری: محمدرضا میرزائی
اکولوژی منابع آبی-1402 | بازدید: 1231 مرتبه | 0 نظر
بررسي اثر پرورش ماهي کپور (Cyprinus carpio) با تراکم‌‌هاي مختلف کاهو (Lactuca sativa) بر عملکرد رشد و فاکتورهاي محيطي در سيستم آکواپونيک
رای به این مطلب یک شنبه 16 مهر 1402

بررسي اثر پرورش ماهي کپور (Cyprinus carpio) با تراکم‌‌هاي مختلف کاهو (Lactuca sativa) بر عملکرد رشد و فاکتورهاي محيطي در سيستم آکواپونيک

کد مصوب: 971297-044-12-41-2؛ محل اجرا: مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران؛ مجری: کاوس نظری
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 962 مرتبه | 0 نظر
اثرات پروبیوتیک های (Lactobacillus sp.) و (B. cereus و Bacillus thuringiensis) در جیره ی غذایی بر عملکرد رشد و مقاومت در برابر باکتری ویبریو هاروی (Vi
رای به این مطلب دوشنبه 27 شهریور 1402

اثرات پروبیوتیک های (Lactobacillus sp.) و (B. cereus و Bacillus thuringiensis) در جیره ی غذایی بر عملکرد رشد و مقاومت در برابر باکتری ویبریو هاروی (Vi

کد مصوب: 000695-047-1251-74-3، محل اجرا: پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور، مجری: منصور طرفی موزان‌زاده
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 1024 مرتبه | 0 نظر
تعیین مناسب‌ترین سن و وزن بچه ماهی ازون برون  (Acipenser stellatus) و تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) جهت رهاسازی به دریای خزر
رای به این مطلب دوشنبه 27 شهریور 1402

تعیین مناسب‌ترین سن و وزن بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) و تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) جهت رهاسازی به دریای خزر

کد مصوب: 980155-010-12-32-2، محل اجرا: انستیتو تحقيقات بین المللی ماهیان خاویاری، مجری: علیرضا عاشوری
اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 1031 مرتبه | 0 نظر