عنوان طرح / پروژه: :  مطالعه دستیابی به بیوتکنیک تکثیر شانه دار مهاجم (Mnemiopsis leidyi) دریای خزر
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: : مطالعه دستیابی به بیوتکنیک تکثیر شانه دار مهاجم (Mnemiopsis leidyi) دریای خزر

شماره مصوب: 91002-9151-12-76-12 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: ابوالقاسم روحی سال شروع: 91/6/1 سال خاتمه: 94/9/30
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1172 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: پایش شکوفایی جلبکی در منطقه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: پایش شکوفایی جلبکی در منطقه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 9152-12-76-1 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حسن نصراله زاده ساروی سال شروع: 91/6/1 سال خاتمه: 94/9/30
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1264 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: تنوع گونه‌ای در آبزی‌پروری ایران
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: تنوع گونه‌ای در آبزی‌پروری ایران

شماره مصوب: 92129-12-12- 4واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: عباس متین فر سال شروع: 92/1/1 سال خاتمه: 94/1/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1293 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بهبود و پایش وضعیت بهداشتی، آلاینده ها و کیفیت آب
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: بهبود و پایش وضعیت بهداشتی، آلاینده ها و کیفیت آب

شماره مصوب: 9101k-91001-9104-12-80-14 واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: استان بوشهر نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: بابک قائدنیا سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1346 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی پتانسیل تولید و ارائه الگوهای بهره‌برداری چاههای آب کشاورزی به منظور آبزی‌پروری تلفیقی  با کشاورزی
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی پتانسیل تولید و ارائه الگوهای بهره‌برداری چاههای آب کشاورزی به منظور آبزی‌پروری تلفیقی با کشاورزی

واحد اجرا: مرکز ملی تحقیقات شوری محل اجرا: دشت یزد- اردکان در استان یزد مجری: مرتضی علیزاده نام و نام خانوادگی همکاران: اکرم بمانی، محمود حافظیه سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1392
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1159 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: پایش عوامل میکروبی آب (باکتری، ویروس و قارچ) در تولید میگوی عاری از بیماری خاص
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: پایش عوامل میکروبی آب (باکتری، ویروس و قارچ) در تولید میگوی عاری از بیماری خاص

شماره مصوب: 9101k-91001-9104-12-80-14 واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: استان بوشهر نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: بابک قائدنیا سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1257 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی و تحلیل داده های موجودات زیستی دریای خزر (ماهیان، ماکروبنتوز ها، موجودات پلانکتونی و شانه دار) با تاکید برتاثیر آن بر پرورش م
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی و تحلیل داده های موجودات زیستی دریای خزر (ماهیان، ماکروبنتوز ها، موجودات پلانکتونی و شانه دار) با تاکید برتاثیر آن بر پرورش م

شماره مصوب: ‌ 92001-9256-12-76-14 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بخش بوم شناسی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری:محمد علی افرائی بندپی سال شروع: 92/10/1 سال خاتمه: 94/9/28
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1284 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب به منظور انتخاب مکان مناسب جهت پرورش ماهی در قفس در منطقه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب به منظور انتخاب مکان مناسب جهت پرورش ماهی در قفس در منطقه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 92002-9256-12-76-14 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حسن نصراله زاده ساروی سال شروع: 92/10/1 سال خاتمه: 94/9/28
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1197 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی جامعه ماکروبنتیک در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهی دار کردن) واقع در حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران-کلا
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی جامعه ماکروبنتیک در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهی دار کردن) واقع در حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران-کلا

شماره مصوب: ‌ 92004-9257-12-76-14 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بخش: بوم شناسی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری:فرخ پرافکنده سال شروع: 1392/11/1 سال خاتمه: 94/12/28
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1332 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه:  تکثیر وکشت انبوه زئوپلانکتون مناسب جهت تغذیه شانه دار مهاجم  Mnemiopsis leidyi در منطقه جنوب دریای خزر
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه: تکثیر وکشت انبوه زئوپلانکتون مناسب جهت تغذیه شانه دار مهاجم Mnemiopsis leidyi در منطقه جنوب دریای خزر

شماره مصوب: 91112-12-76-2 واحد اجرا: بخش تکثیر و پرورش محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: سید محمد وحید فارابی سال شروع: 1391/6/1 سال خاتمه: 1394/9/30
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1287 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: :  بررسی تراکم و دینامیک جمعیت زوپلانکتون در حوزه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه: : بررسی تراکم و دینامیک جمعیت زوپلانکتون در حوزه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 91001-9151-12-76-12 واحد اجرا: محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری:مژگان روشن طبری سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1394
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1253 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی مقایسه‌ای پرورش میگوی وانامی با آب لب شور دریای خزر وآب شور خلیج فارس
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی مقایسه‌ای پرورش میگوی وانامی با آب لب شور دریای خزر وآب شور خلیج فارس

شماره مصوب: 92001-9253-12-76-14 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: سواحل جنوبی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: رضا پورغلام سال شروع: 92/10/1 سال خاتمه: 94/3/29
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1349 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی امکان دستیابی به واکسن (زنده) نوترکیب علیه استرپتوکوکوزیس برای ایمن کردن قزل‌آلای رنگین کمان (فازیک)
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی امکان دستیابی به واکسن (زنده) نوترکیب علیه استرپتوکوکوزیس برای ایمن کردن قزل‌آلای رنگین کمان (فازیک)

شماره مصوب پروژه / طرح : 85024-000-03-2000000-019-2 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و دانشگاه شهید بهشتی نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: رضا پورغلام سال شروع: 88/12/1 سال خاتمه: 92/12/27
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1279 مرتبه | 0 نظر