عنوان پروژه:بررسی کیفیت آب پشت سد شهید رجایی بر اساس ترکیب گونه ای و جمعیت فیتوپلانکتون
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان پروژه:بررسی کیفیت آب پشت سد شهید رجایی بر اساس ترکیب گونه ای و جمعیت فیتوپلانکتون

شماره مصوب: 92002-9254-12-76-14 واحد اجرا: بخش بوم شناسی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده : مجری: آسیه مخلوق سال شروع: 92/4/1 سال خاتمه: 94/9/28
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2263 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی اثر شکوفایی پلانکتونی مضر ناشی از Cochlodinium.sp بر بازماندگی میگوی سفید غربی ( Litopenaeus vannamei ).
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی اثر شکوفایی پلانکتونی مضر ناشی از Cochlodinium.sp بر بازماندگی میگوی سفید غربی ( Litopenaeus vannamei ).

شماره مصوب : 89094-12-80-2 واحد اجرا : پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا : بخش بهداشت و بیماری ها نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : وحید یگانه سال شروع : 1390 سال خاتمه : 1392
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2249 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه:   مطالعه دریاچه سد خاکی توده بین استان زنجان به منظور امکان آبزی پروری
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان پروژه: مطالعه دریاچه سد خاکی توده بین استان زنجان به منظور امکان آبزی پروری

شماره مصوب 89053-12-73-4 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی محل اجرا: استان زنجان– دریاچه توده بین شهرستان ابهر نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: علیرضا میرزاجانی سال شروع و خاتمه مطالعات میدانی پروژه: 87/6/1...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2810 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : بررسی آلودگی های باکتریایی شاه میگوی سد ارس
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه : بررسی آلودگی های باکتریایی شاه میگوی سد ارس

شماره مصوب : 91170-12-79-4 واحد اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا : استان آذربایجانغربی (سد مخزنی ارس) نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : میریوسف یحیی زاده سال شروع : 1391 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2208 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح: بررسی اثر دما، شوری، دوره نوری، تراکم و همجنس خواری بر رشد و بازماندگی لارو تیلاپیا در آب لب شور بافق
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح: بررسی اثر دما، شوری، دوره نوری، تراکم و همجنس خواری بر رشد و بازماندگی لارو تیلاپیا در آب لب شور بافق

شماره مصوب : 91103- 12-12-2 واحد اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور محل اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور مجری: حبیب سرسنگی علی آباد سال شروع: 1391 سال خاتمه:1392 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2322 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی امکان توسعه آبزی پروری در خلیج گرگان
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی امکان توسعه آبزی پروری در خلیج گرگان

شماره مصوب : 89198-8918-12-77-14 واحد اجرا : مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان محل اجرا : استان گلستان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : کورش امینی سال شروع : 1389/7/1سال خاتمه : 1391/12/29
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2217 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح :  مطالعه دریاچه سدهای خاکی  شویر و میرزاخانلو  استان زنجان بمنظور امکان آبزی پروری
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح : مطالعه دریاچه سدهای خاکی شویر و میرزاخانلو استان زنجان بمنظور امکان آبزی پروری

شماره مصوب : 88049- 12-73-4 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی محل اجرا: استان زنجان – دریاچه های شویر و میرزاخانلو نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول / مجری: علیرضا میرزاجا نی سال شروع و خاتمه مطالعات میدانی پروژه: شهریور...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2289 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: استفاده از متابولیتهای باکتریهای لاکتیک (باکتر یوسین و اسیدهای آلی)به منظور افزایش زمان ماندگاری ماهی قزل آلا وتاثیر آنها بر باکتری
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه: استفاده از متابولیتهای باکتریهای لاکتیک (باکتر یوسین و اسیدهای آلی)به منظور افزایش زمان ماندگاری ماهی قزل آلا وتاثیر آنها بر باکتری

شماره مصوب: 89056-12-76-2 تاریخ شروع: 89/6/1 تاریخ خاتمه: 91/6/1 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: رضا صفری
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2219 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: : بررسی امکان تولید پروبیوتیک بمنظور افزایش سیستم ایمنی قزل آلا در برابر استرپتوکوکوزیس
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه: : بررسی امکان تولید پروبیوتیک بمنظور افزایش سیستم ایمنی قزل آلا در برابر استرپتوکوکوزیس

شماره مصوب: 89007-12-76-2 تاریخ شروع: 89/1/1 تاریخ خاتمه: 91/6/31 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: رضا صفری
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2287 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: : تولید پپتون از باقیمانده های ماهیان دریایی و پرورشی با استفاده از آنزیمهای تجاری با هدف تهیه محیط کشت باکتریایی
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه: : تولید پپتون از باقیمانده های ماهیان دریایی و پرورشی با استفاده از آنزیمهای تجاری با هدف تهیه محیط کشت باکتریایی

تاریخ شروع 89/4/1 سال خاتمه: 92/4/1 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: رضا صفری
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2277 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: مدیریت مولدین، تکثیر و نگه‌داری مواد تناسلی در آزاد ماهیان و تدوین ظوابط و آیین کار مدیریت ژنتیک و اصلاح نزاد در آبزی پروری مسولانه
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه: مدیریت مولدین، تکثیر و نگه‌داری مواد تناسلی در آزاد ماهیان و تدوین ظوابط و آیین کار مدیریت ژنتیک و اصلاح نزاد در آبزی پروری مسولانه

واحد اجرا:آبزی پروری محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده / مجری مسئول عباس متین فر / مجری: حسینعلی عبدالحی سال شروع:91/7/1 سال خاتمه: 93/7/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2147 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: پایش مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی دارای تلفات شمال استان خوزستان  با تاکید بر گونه کپور نقره ای
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح/ پروژه: پایش مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی دارای تلفات شمال استان خوزستان با تاکید بر گونه کپور نقره ای

شماره مصوب: 90135-12-74-4 واحد اجرا: بخش بهداشت و بیماری های آبزیان محل اجرا: کارگاه های پرورش ماهی استان خوزستان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: سید رضا سید مرتضایی سال شروع: 1390 سال خاتمه: 1392
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2351 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی اثرمکمل جلبکهای دریایی برافزایش بازماندگی، رشد و سلامت میگوهای سفید غربی  Litopenaeus vannamei
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی اثرمکمل جلبکهای دریایی برافزایش بازماندگی، رشد و سلامت میگوهای سفید غربی Litopenaeus vannamei

شماره مصوب یا کد پروژه : 89015 -12-80-4 واحد اجرا : پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا : استان بوشهر نام مجری : عقیل دشتیان نسب سال شروع : 1389 خاتمه : 1391
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2260 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه:  تحلیلی بر پروژه های تحقیقاتی برنامه های توسعه شیلات در زمینه تکثیر وپرورش ماهی بنی(  Mesopotomichthyis  sharpeyi)
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه: تحلیلی بر پروژه های تحقیقاتی برنامه های توسعه شیلات در زمینه تکثیر وپرورش ماهی بنی( Mesopotomichthyis sharpeyi)

شماره مصوب: 91125-12-76-4 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: منصور شریفیان سال شروع: 1392/12/1 سال خاتمه:1394/8/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2223 مرتبه | 0 نظر