شناسايی و بررسی تنوع زيستی ماهیان و ساختار جوامع زئوپلانکتونی سد آزاد سنندج به منظور فعالیت هاي شیلاتی
رای به این مطلب شنبه 4 آذر 1402

شناسايی و بررسی تنوع زيستی ماهیان و ساختار جوامع زئوپلانکتونی سد آزاد سنندج به منظور فعالیت هاي شیلاتی

کد مصوب: 961713-105-12-76-47؛ محل اجرا: پژوهشكده اکولوژی دریای خزر (مجری استانی: مژگان روشن طبری)؛ مجری مسئول: مهدی نادری جلودار
اکولوژی منابع آبی | بازدید: 6 مرتبه | 0 نظر