عنوان طرح / پروژه :‌      بررسی و امکان سنجی آب های زیرزمینی  پایاب سد یامچی اردبیل جهت توسعه آبزی پروری
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی و امکان سنجی آب های زیرزمینی پایاب سد یامچی اردبیل جهت توسعه آبزی پروری

شماره مصوب یا کد پروژه : 91003-9159-12-73-14 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا : استان گیلان نام هماهنگ کننده / مجری : علیرضا ولی پور سال شروع : 1391 سال...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2463 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی شدت و شیوع آلودگی های انگلی در ماهیان تالاب انزلی
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی شدت و شیوع آلودگی های انگلی در ماهیان تالاب انزلی

شماره مصوب یا کد پروژه : 91130-12-73-4 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) نام مجری : جواد دقیق روحی سال شروع : 1391 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2467 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه: بررسی تاثیر عصاره های سیر (Allium sativum) و آویشن شیرازی  (Zataria multiflora) بر روی باکتری آئروموناس هیدروفیلا در بچه تاسماهی ایرانی (
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان پروژه: بررسی تاثیر عصاره های سیر (Allium sativum) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر روی باکتری آئروموناس هیدروفیلا در بچه تاسماهی ایرانی (

شماره مصوب: 89154-8913-12-86-14 واحد اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان نام مجری: مهدی معصوم زاده سال شروع: 1389 سال خاتمه: 1391
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2522 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه برخی از عوامل خطر و ارزیابی تاثیر آنها در بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهیان سردآبی در استان فارس
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه برخی از عوامل خطر و ارزیابی تاثیر آنها در بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهیان سردآبی در استان فارس

شماره مصوب : 90007-9001-12-1252-13 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران محل اجرا :استان فارس نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : ابوالفضل سپهداری/ایرج نامداری و حسن نظام ابادی سال شروع : 1390 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2411 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: پایش تغییرات ترکیب گونه ای در اطراف زیستگاه‌های مصنوعی احداث شده در سواحل استان خوزستان(91-1390)
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه: پایش تغییرات ترکیب گونه ای در اطراف زیستگاه‌های مصنوعی احداث شده در سواحل استان خوزستان(91-1390)

شماره مصوب: 89136-12-74-4 واحد اجرا:پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: استان خوزستان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: سیمین دهقان مدیسه سال شروع: 1/10/1389 سال خاتمه:1391
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2485 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی وضعیت بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی کشور (استانهای گیلان – مازندران – گلستان - خوزستان)
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی وضعیت بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی کشور (استانهای گیلان – مازندران – گلستان - خوزستان)

شماره مصوب : 84004-0000-05-200000-100-0 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : استان های گیلان، مازندران ، گلستان و خوزستان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : عیسی شریف پور سال شروع : 83 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2506 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه اپیدمیولوژیک باکتری  ((Yersinia ruckeriعامل بیماری دهان قرمز روده ای Enteric Redmouth Disease (ERM ) و تعیین ارتباط عوامل
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه اپیدمیولوژیک باکتری ((Yersinia ruckeriعامل بیماری دهان قرمز روده ای Enteric Redmouth Disease (ERM ) و تعیین ارتباط عوامل

شماره مصوب : 91105-12-12-2 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : استان آذربایجان غربی نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : سید جلیل ذریه زهرا سال شروع : 91 سال خاتمه : 93
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3231 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: :بررسی خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و زیستی رودخانه های تجن و سرخرود در زمان رها سازی ماهی سفید انگشت قد
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه: :بررسی خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و زیستی رودخانه های تجن و سرخرود در زمان رها سازی ماهی سفید انگشت قد

شماره مصوب: 89135-12-76-4 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: محمود قانعی تهرانی سال شروع: 89/9/1 سال خاتمه: 91/11/30
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2466 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه :‌بررسی تاثیر تراکم در رشد و ماندگاری بچه ماهی سفید
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان پروژه :‌بررسی تاثیر تراکم در رشد و ماندگاری بچه ماهی سفید

شماره مصوب یا کد پروژه :91162-12-73-4 واحد اجرا :پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا :استان گیلان نام هماهنگ کننده / مجری :علیرضا ولی پور سال شروع :91/3/1خاتمه : 93/2/28
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2396 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی رژیم غذایی،تولید مثل و پارامترهای زیستی  ماهیان کیلکا در آبهای ایرانی دریای خزر
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه: بررسی رژیم غذایی،تولید مثل و پارامترهای زیستی ماهیان کیلکا در آبهای ایرانی دریای خزر

شماره مصوب: 91142-12-76-2 واحد اجرا: بیولوژی و مدیریت ذخایر محل اجرا: پژوهشکده اکولوزی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: علی اصغر جانباز سال شروع: 91/7/1 سال خاتمه: 93/12/28
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2343 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح /پروژه : تحلیلی  بر کار برد هورمون ها در آبزی پروری ایران
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح /پروژه : تحلیلی بر کار برد هورمون ها در آبزی پروری ایران

شماره مصوب : 86075-12-12-4 واحد اجرا : مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : همایون حسین زاده صحافی سل شروع : 1392/10/1 سال خاتمه: 1393/10/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2638 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌مطالعه برخی از عوامل خطر و ارزیابی تاثیر آنها در بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهیان سردآبی در غرب استان مازندران(منطقه تنکا
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌مطالعه برخی از عوامل خطر و ارزیابی تاثیر آنها در بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهیان سردآبی در غرب استان مازندران(منطقه تنکا

شماره مصوب : 90005-9001-12-12-12 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران محل اجرا : مرکز تحقیقات ماهیان سردابی - تنکابن نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : ابوالفضل سپهداری / حسین عصائیان سال شروع : 1390 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2378 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی مقایسه ای رشد و زنده مانی گلدفیش Carassius auratus)  ) تغذیه شده با پریان میگو ، آرتمیا و غذای کنسانتره
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی مقایسه ای رشد و زنده مانی گلدفیش Carassius auratus) ) تغذیه شده با پریان میگو ، آرتمیا و غذای کنسانتره

شماره مصوب یا کد پروژه : 92108-12-79-4 واحد اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا : استان آذربایجان شرقی ( کارگاه پرورش و تکثیر ماهیان زینتی آذرماهی ) نام مجری : مسعود صیدگر سال شروع : 1392 خاتمه : 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2485 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی مقایسه ای رشد و زنده مانی گلدفیش Carassius auratus)  ) تغذیه شده با پریان میگو ، آرتمیا و غذای کنسانتره
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی مقایسه ای رشد و زنده مانی گلدفیش Carassius auratus) ) تغذیه شده با پریان میگو ، آرتمیا و غذای کنسانتره

شماره مصوب یا کد پروژه : 92108-12-79-4 واحد اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا : استان آذربایجان شرقی ( کارگاه پرورش و تکثیر ماهیان زینتی آذرماهی ) نام مجری : مسعود صیدگر سال شروع : 1392 خاتمه : 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2499 مرتبه | 0 نظر