كارنامه فعاليتهاي مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور در سال 1394
گروه کتاب های منتشره سال 95    |    1362 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 160000 ریال   

خلاصه:  هدف از انتشاراین کتاب، بیان عملکرد سالانه فعالیتهای ستاد موسسه، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی مستقر در استانهای ساحلی و غیرساحلی در هر سال و طرح دستاوردها و فعالیتهای شاخص به انجام رسیده توسط اعضاء هیأت علمی و محققین در ستاد و مراکز تابعه موسسه می‌باشد.

عنوان کتاب به زبان اصلی: كارنامه فعاليتهاي مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور در سال 1394
مؤلفین:‌ -دکتر ابوالفضل سپهداری ,گل¬اندام آل¬علی و همکاران-
مترجمین:
کاربرد زیست یارها (پروبیوتیک ها ) در آبزی پروری نوین
گروه کتاب های منتشره سال 95    |    1602 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 200000 ریال   

خلاصه:  این کتاب حاصل تلاش مجدانه نگارنده در طول یک دهه به منظور تالیف دانسته‌ها و تجربیاتش ‌در راستای بهبود و گسترش علم نوین آبزی پروری با کمک زیست‌یارها (پروبیوتیک‌ها) در ایران و جهان است. و مهم‌ترین هدف آن ارائه اطلاعات جدید، همسو با نشریات معتبر، مجامع علمی، پایگاه‌های اطلاعاتی و کتب منتشره به علاقمندان است.

عنوان کتاب به زبان اصلی: کاربرد زیست یارها (پروبیوتیک ها ) در آبزی پروری نوین
مؤلفین:‌ -دکتر سعید ضیایی نژاد-
مترجمین:
سند راهبردی میگو و شاه¬میگوی آب شیرین
گروه کتاب های منتشره سال 95    |    1406 بازدید    |    سال انتشار: 1398    |    قیمت: 330000 ریال   

خلاصه:  اصلاح ساختار توليد، استفاده از گونه‌هاي با رشد بيشتر میگو (گونه غيربومي)، حل مشكلات نقدينگي بخش توليد، تقويت ساختار تحقيقات از اهم بخش‌هاي این برنامه راهبردی براي توسعه صنعت و افزايش توليد می¬باشد.

عنوان کتاب به زبان اصلی: سند راهبردی میگو و شاه¬میگوی آب شیرین
مؤلفین:‌ -دکتر عباس متین فر و همکاران-
مترجمین:
سند راهبردی ماهیان گرمابی
گروه کتاب های منتشره سال 95    |    1382 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 130000 ریال   

خلاصه:  سند مذکور بر مبنای اطلاعات موجود درکشور ، آخرین عملکرد تولید ماهیان گرمابی در حوزه های مختلف تولید به عنوان مبانی و نیز رویکرد به اهداف کمی و کیفی برنامه چهارم شیلات ایران تدوین گردیده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی: سند راهبردی ماهیان گرمابی
مؤلفین:‌ -دكتر همایون حسین زاده صحافی و همکاران-
مترجمین:
سند راهبردی ماهیان سردآبی
گروه کتاب های منتشره سال 95    |    1391 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 140000 ریال   

خلاصه:  موسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور به رغم وجود برخي كاستي ها و نواقص بويژه در عرصه صنعت آبزي پروري سردآبي، متولی اولين برنامه پنجساله توسعه تحقيقاتي به عنوان گامي مهم در چارچوب نظام برنامه ريزي كشور می‌باشد كه سعي در سازماندهي و هدايت برنامه هاي تحقيقاتي متناسب با نيازهاي بخش توليدي دارد.

عنوان کتاب به زبان اصلی: سند راهبردی ماهیان سردآبی
مؤلفین:‌ -دكتر مرتضی علیزاده و همکاران-
مترجمین:
سند راهبردی ماهیان خاویاری
گروه کتاب های منتشره سال 95    |    1413 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 190000 ریال   

خلاصه:  با توجه به ارزيابي وضع موجود، توانمندي ها و همچنين به منظور حفاظت، بهره برداري و توسعه پايدار از ذخاير تاسماهيان درياي خزر " سند راهبردي ماهيان خاوياري" با مشاركت اساتيد محترم دانشگاهها، محققين، كارشناسان، مديران شيلاتي و نمايندگان بخش اجرا تهيه و تدوين گرديد

عنوان کتاب به زبان اصلی: سند راهبردی ماهیان خاویاری
مؤلفین:‌ -دكتر محمد پورکاظمی و همکاران-
مترجمین:
سند راهبردی ماهیان جنوب
گروه کتاب های منتشره سال 95    |    1350 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 460000 ریال   

خلاصه:  در حال حاضر، ذخایر ماهیان جنوب تنها ذخایر مهم و عمده تجدید شوندۀ کشور محسوب می¬شوند. تدوین سندهای راهبردی محصولی- موضوعی و منطقه¬ای در وزارت جهاد کشاورزی عموماً و در زیربخش شیلات گام بلند و مهمی در جهت افزایش تولید آبزیان و بالا بردن سرانۀ مصرف مضاعف شده محسوب می¬گردد.

عنوان کتاب به زبان اصلی: سند راهبردی ماهیان جنوب
مؤلفین:‌ -دکتر جاسم غفله مرمضی و همکاران-
مترجمین:
سند راهبردی  ماهیان استخوانی و کیلکا ماهیان دریای خزر
گروه کتاب های منتشره سال 95    |    1363 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 220000 ریال   

خلاصه:  تدوین برنامه راهبردی (استراتژیک) ماهیان استخوانی و کیلکا به منظور دستیابی به چشم اندازهای توسعه کشور در افق 1400 و همگام با برنامه های پنج ساله توسعه کشور (چهارم و پنجم) در حالی صورت گرفت که نکات مبهم و پیچیده بسیاری فراروی توسعه یا بهره¬برداری پایدار ماهیان استخوانی و کیلکا قرار دارد

عنوان کتاب به زبان اصلی: سند راهبردی ماهیان استخوانی و کیلکا ماهیان دریای خزر
مؤلفین:‌ -دکتر فرهاد کیمرام و همکاران-
مترجمین:
سند راهبردی غذای زنده و سایر آبزیان
گروه کتاب های منتشره سال 95    |    1399 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 70000 ریال   

خلاصه:  در این سند تا حد امکان به گونه هایی از آبزیان که در برنامه توسعه چهارم شیلات، تدوین برنامه محصولی آنها در دستور کار قرار گرفته از جمله غذاهای زنده مصرفی در آبزی پروری، دوکفه ای، سرپایان، گاهیان دریایی و فانوس ماهیان پرداخته شده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی: سند راهبردی غذای زنده و سایر آبزیان
مؤلفین:‌ دکتر ابوالفضل سپهداری
مترجمین:
دستور العمل فنی شيوه محاسبه تاثیر عوامل مدیریتی و قهری موثر در تولید مراکز تکثیر ماهي قزل آلاي رنگين كمان  (Onchorhynchus  mykiss) به منظور انجام عملي
گروه کتاب های منتشره سال 95    |    1389 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 90000 ریال   

خلاصه:  در این دستورالعمل سعی شده است تا ضمن تفکیک عوامل قهریه ( شامل بلایای طبیعی) از عوامل مدیریتی ( که خود می تواند به ریز عوامل دیگر تقسیم شود) ، میزان سهم هر یک از موارد در بروز خسارت به مراكز تکثیر قزل آلای رنگین کمان کشور مورد محاسبه قرار گیرد

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دكتر منصور شریفیان,دکتر همایون حسین زاده صحافی
مترجمین:
دستور العمل فنی شيوه محاسبه تاثیر عوامل مدیریتی و قهری موثر در تولید مراکز پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان  (Onchorhynchus  mykiss) به منظور انجام عملي
گروه کتاب های منتشره سال 95    |    1337 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 80000 ریال   

خلاصه:  این دستورالعمل با هدف شناسائی منابع و عوامل خطر آفرین ( Risk Factors) در سطح مزارع پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان و انجام مطالعات آنالیز ریسک در سطوح و لایه های مختلف فرآیند پرورش و به منظور تدوین نظام نامه بیمه گری مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان نگارش گردید.

عنوان کتاب به زبان اصلی: دستور العمل فنی شيوه محاسبه تاثیر عوامل مدیریتی و قهری موثر در تولید مراکز پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Onchorhynchus mykiss) به منظور انجام عملي
مؤلفین:‌ دكتر منصور شریفیان,دکتر عباس متین فر
مترجمین:
توسعه پایدار تولید میگوی پرورشی با نگاهی به بازار و اقتصاد تولید
گروه کتاب های منتشره سال 95    |    1397 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 130000 ریال   

خلاصه:  در این کتاب چگونگي توسعه متوازن صنعت میگوپروری که نقش مهمی در افزایش تولید، اشتغال، تأمین غذای سالم، پدافند غیر عامل، ارزآوری و توسعه مناطق ساحلی در استانهای جنوبی و جنوب شرفی دریای خزر ایفاء می کند، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دکتر حسن صالحی
مترجمین:
پویایی جمعیت آبزیان
گروه کتاب های منتشره سال 95    |    2246 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 180000 ریال   

خلاصه:  مطالب کتاب در زمینه ارزیابی ذخایر آّبزیان می¬باشد. اثر حاضر مباحث مرتبط با پویایی جمعیت آبزیان را پوشش داده است، زیرا اعتقاد بر این است که گام اول اجرای مدیریت ماهیگیری، پرداختن به موضوع ارزیابی ذخایر آبزیان می باشد.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ -دکتر فرهاد کیمرام,دکتر آرزو وهاب¬نژاد-
مترجمین:
بیماری¬های باکتریایی آزاد ماهیان
گروه کتاب های منتشره سال 95    |    1666 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 130000 ریال   

خلاصه:  این کتاب مشتمل بر مهم¬ترين بيماريهاي باكتريايي ماهيان سردآبي است و در آن علت ¬شناسي، اپيدميدلوژي،‌ علائم باليني و كالبد گشايي، راههاي تشخيص،‌ كنترل و پيشگيري و درمان این بیماری ها به صورت كاربردي همراه با تصاوير رنگي ارائه شده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ -دکتر سید¬جلیل ذریه¬زهرا,دکتر میلاد عادل-
مترجمین:
آمیزش خویشاوندی (همخونی) و مدیریت مولدین
گروه کتاب های منتشره سال 95    |    1967 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 230000 ریال   

خلاصه:  این کتاب به بحث آميزش خويشاوندي و مباحث مرتبط با آن از جمله ژنتیک، مقایسه مقادیر همخونی فردی، محاسبه مقادیر میانگین همخونی در جمعیت های تفریخگاه، رانش ژنتیکی، کاربرد آمیزش خویشانودی در بهیود رشد و سایر فنوتیپ¬ها ، جلوگیری از افت ناشی از همخونی و افت تنوع ژنتیکی در مراکز تکثیر می¬پردازد.

عنوان کتاب به زبان اصلی: Inbreeding and brood stock management
مؤلفین:‌ داگلاس تاو
مترجمین:‌ دکتر حسین¬علی عبدالحی,دکتر رضا عسگری
کاربرد نرم افزارR   در حوزه علوم شیلاتی
گروه کتاب های منتشره سال 95    |    1584 بازدید    |    سال انتشار: 1395    |    قیمت: 160000 ریال   

خلاصه:  در این مجموعه علاوه بر معرفی روش‌ های آنالیز اکولوژیک، به آماده سازی داده ها و بکارگیری نرم افزار R به عنوان نرم افزاری موثر و نوین، اشاره شده است و در متن نمونه هایی است که حاصل مطالعات و پروژه ‌های تحقیقاتی انجام شده طی سالهای گذشته در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بوده است .

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دکتر مهناز ربانیها,دکتر محمدحسن گرامی
مترجمین:
پرورش ماهی تیلاپیا
گروه کتاب های منتشره سال 95    |    3827 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 0 ریال   

خلاصه:  این کتاب شرح تاریخچه تکثیر و پرورش ماهی تیلاپیا و راهنمایی برای علاقه­مندان به این موضوع می­باشد. آنچه مترجمین را در ترجمه این اثر مصمم ساخت، موضوع ارتقاء توانمندی­های کشور در حوزه آبزیان و ایجاد تنوع در سبد مصرف آبزیان کشور بوده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی: Tilapia Culture
مؤلفین:‌ عبدالفتاح السید
مترجمین:‌ دکتر همایون حسین زاده صحافی ,مهندس فرهاد رجبی پور
کلید شناسایی تاسماهیان
گروه کتاب های منتشره سال 95    |    3608 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 0 ریال   

خلاصه:  کتاب"کلید شناسایی تاسماهیان (ماهیان خاویاری و پاروپوزه ماهیان)"، از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.

عنوان کتاب به زبان اصلی: CITES Identification Guide - Sturgeons and paddlefish
مؤلفین:‌ سازمان محیط زیست کانادا
مترجمین:‌ دکتر محمد پورکاظمی,مهندس شهروز برادران نویری